Konfiguracja aplikacji do transmisji vMix na potrzeby transmisji posiedzeń

Opis głównego widoku aplikacji vMix

Aplikacja vMix to zaawansowane narzędzie z bardzo szeroką paletą opcji. W niniejszej instrukcji opisujemy te, które są niezbędne i najczęściej używane przy realizacji transami z posiedzeń.

Główne okno aplikacji, możemy podzielić na następujące elementy – zaznaczone kolorami na poniższym zrzucie ekranu:


Kolor błękitny – przycisk dodawania źródeł – służy do dodania źródła, które możemy transmitować i/lub nagrywać. W dalszej części instrukcji, okno dodawania źródeł zostanie opisane szczegółowo.

Kolor zielony – dodane źródła – każde okienko jest jednym dodanym źródłem, mogą to być kamery, mikrofony, strony internetowe, pliki wideo/audio/zdjęcia itp.

Kolor żółty – podgląd źródła – Okno służy do podglądu źródła na większym ekranie niż w małych okienkach poniżej tego okna. Podgląd uruchamiamy klikając na wybrane źródło, wówczas jego pasek tytułu podświetla się na pomarańczowo. Otwierając źródło w podglądzie, mamy możliwość „przerzucenia” go do transmisji, korzystając z przycisków funkcyjnych po jego prawej stronie.

Kolor czerwony – okno podglądu transmisji/nagrywania. W tym oknie widzimy finalny efekt, wszystkich zmiksowanych w danej chwili przez aplikacji źródeł. To co widzimy w tym oknie będzie 1:1 nagrywane i transmitowane do sieci.

Kolor pomarańczowy – Record (nagrywanie) – przycisk służy do uruchomienia nagrywania pliku wideo na naszym dysku lokalnym w komputerze. Naciskając ikonę zębatki przy tym przycisku możemy zmienić ustawienia/parametry nagrywania.

Kolor różowy – Stream (transmisja) – przycisk służy do uruchomienia transmisji online nagrania na serwer. Naciskając na zębatkę przy tym przycisku możemy zmienić parametry transmisji oraz ustawić dane serwera transmisji.

Dodawanie źródeł

Naciskając na przycisk „Ad Input” – zaznaczony kolorem błękitnym, otwiera nam się okno ze wszystkimi typami źródeł. Czerwoną ramką zostały zaznaczone te, najbardziej przydatne w przypadku transmisji i nagrywania posiedzeń.


Camera – Służy do dodania źródła kamery podłączonej bezpośrednio do komputera, np. przez USB lub kamery zintegrowanej. Nie dotyczy to kamer sieciowych.

NDI / Desktop Capture – daje możliwość przechwycenia zrzutu ekranu monitora lub okna aplikacji. Można również przechwytywać obraz wyświetlany przez drugi monitor/projektor. Można również przechwytywać okno ekranu innego komputera znajdującego się w tej samej sieci lokalnej, przy pomocy protokołu NDI, ale wymaga to zainstalowania dodatkowej wtyczki – vMix Desktop Capture – na urządzeniu z którego ekran chcemy przechwycić.

Stream/SRT – W tej zakładce możemy dodać obraz z kamery IP. W tym celu należy wykorzystać link, pozwalający na zaczytanie z kamery strumienia obrazu poprzez protokół RTSP. Link taki może być różny dla różnych producent kamer. Rekomendowane i najczęściej dostarczane kamery przez firmę MWC, to kamery firmy Dahua, dla których link wygląda w następujący sposób
rtsp://login_do_kamery:hasło_do_kamery@ip_kamery:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

Image – Służy do dodania zdjęcia/obrazka do transmisji, można w ten sposób dodać np. dodatkową planszę przed rozpoczęciem transmisji

PowerPoint – Źródło służące do udostępnienia w transmisji, plików z prezentacją z programu MS PowerPoint (wymaga zainstalowanego oprogramowania Microsoft PowerPoint na tym samym komputerze co vMix).

Audio Input – Pozwala na dodanie różnych źródeł dźwięku, mogą być np. mikrofony podłączone bezpośrednio do złącza mini Jack w komputerze lub poprze kartę dźwiękową, podłączoną poprzez port USB.

Web Browser – przechwytuje zawartość strony internetowej. W ten sposób dodajemy między innymi nakładkę informacyjną systemu eSesja oraz podgląd z modułu wideokonferencji.

Konfiguracja transmisji na serwerze eSesja.tv

W celu otwarcia okna konfiguracji należy nacisnąć ikonę zębatki, znajdującą się obok przycisku „Stream” – zaznaczony wyżej na różowo. Po tej operacji otworzy się okno, w którym należy uzupełnić zaznaczone poniżej pola.


Pierwszym krokiem jest wybranie w oknie „Destination” pozycji „Custom RTMP Server” Następnie w oknie „URL”, Wpisujemy adres RTMP serwera transmisji, otrzymanego w protokole transmisji. Pozycję „Stream Name or Key” domyślnie uzupełniamy słowem „live” zgodnie z powyższym zrzutem ekranu.
Kolejnym krokiem jest ustawienie parametrów transmisji. W celu zapewnienia optymalnej jakości i dużej stabilności transmisji zalecamy wybranie z listy „Quality” ustawień pokazanych na zrzucie ekranu tj. H264 720p 1.5mbps AAC 96kbps. Jeśli podane ustawienia nie zapewniają płynnej transmisji, to zalecamy obniżenie bitrate transmisji w ustawieniach – ikona zębatki, za rozwijaną listą.
Ostatnim krokiem jest wprowadzenie danych uwierzytelniania transmisji. W tym celu naciskamy na przycisk „Advanced” i otwiera nam się okno przedstawione poniżej.


W polach „Username” i „Password” należy wpisać odpowiednio Login RTMP i Hasło RTMP umieszczone w protokole transmisji. Wpisane dane potwierdzamy przyciskiem „OK”
Wszystkie powyższe ustawienia potwierdzamy przyciskiem „Save and Close” Po poprawnej konfiguracji można już uruchomić transmisję na serwer eSesja.tv

Konfiguracja nagrywania lokalnego

W celu otwarcia okna konfiguracji należy nacisnąć ikonę zębatki, znajdującą się obok przycisku „Record” – zaznaczony wyżej na pomarańczowo. Po tej operacji otworzy się okno z ustawieniami nagrywania.


Na powyższym zrzucie ekranu przedstawione są zalecane ustawienia dla nagrywania lokalnego. Pierwszym etapem jest wybranie jednego z dostępnych formatów – po lewej stronie okna. Zalecany format to mp4. Przyciskiem „Browse” wybieramy lokalizację, w której będą zapisywane nagrania. Kolejnym etapem jest ustawienie wszystkich parametrów nagrywania, rekomendujemy wprowadzenie ustawień jak na prezentowanym zrzucie okna. Po wprowadzeniu ustawień, potwierdzamy zmiany przyciskiem „OK”.

Przygotowanie transmisji z wykorzystaniem dwóch kamer

Wykorzystując co najmniej dwie kamery, uzyskujemy najbardziej optymalną dla mieszkańców transmisję, zapewniając zarówno widok ogólny sali jak zbliżenia na każdego mówcę (przy zastosowaniu kamer Dahua z zoom’em).
Kamery należy dodać w odpowiedniej kolejności. Pierwsza kamera jest kamerą główną, która może przedstawić cały widok sali z najbardziej optymalnego kąta. Drugą kamerą jest kamera służąca do zbliżeń na mówców. Kamera pierwsza również może służyć do zbliżeń, jest to uzależnione wyłącznie od budowy sali i ustawienia zbliżeń w kamerze.

Dodanie kamer

W celu dodania kamer wybieramy opcję „Sream / SRT”. Z listy „Stream Type” wybieramy opcję „RTSP over TCP” i w oknie „URL” wpisujemy adres kamery zgodnie z poniższym przykładem:
rtsp://login:hasło@ip_kamery:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Ustawienia potwierdzamy przyciskiem „OK” i w analogiczny sposób dodajemy drugą kamerę.


Dodanie Nakładki informacyjnej systemu eSesja

Kolejnym krokiem, jeśli moduł został zakupiony, jest dodanie nakładki informacyjnej systemu eSesja. Dzięki tej nakładce mamy możliwość automatycznego wyświetlania w transmisji, wszelkich informacji przydanych mieszkańcom np. wyników głosowań, informacji o aktualnie przemawiającej osobie czy o aktualnie omawianym punkcie obrad.
Nakładkę dodajemy przy pomocy zakładki „Web Browser”, link nakładki znajduje się w protokole transmisji lub zostaje przekazany klientowi drogą mailową.
Link należy wkleić w pole „URL”, a rozdzielczość ustawić zgodnie z poniższym zrzutem ekranu czyli 1920×1080. Wprowadzone ustawienia potwierdzamy przyciskiem „OK”.


Po dodaniu nakładki, należy ją nałożyć na transmisję, w tym celu naciskamy przycisk „1”znajdujący się pod okienkiem źródła, tak aby zapalił się na zielono. Na poniższym zrzucie ekranu zostało to zaznaczone czerwoną ramką.


Dodanie źródła dźwięku

Ostatnim krokiem jest dodanie źródła dźwięku. w zakładce „Audio Input”. W celu zapewnienia lepszej jakości dźwięku, rekomendujemy wykorzystanie wbudowanej karty dźwiękowej (połączenie przez port mini jack) lub zewnętrznej, podłączanej za pomocą portu USB. Z listy „Audio Device” wybieramy wykorzystywane źródło dźwięku.


Wprowadzone zmiany potwierdzamy przyciskiem OK
Po pojawieniu się źródła należy się upewnić że źródło dźwięku ma podświetlony na zielono przycisk „Audio” – jak niżej:


Na zakończenie konfiguracji należy zapisać dodane źródła i ustawienia jako preset, w dowolnej lokalizacji na komputerze. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Save” umieszczony na górnej belce aplikacji.

Następnie wpisujemy nazwę zapisywanego pliku i wybieramy lokalizację. Zapisaną w ten sposób konfigurację, kżdorazowo uruchamiamy z zapisanego presetu.


Uruchomienie transmisji i nagrywania lokalnego

Po poprawnej konfiguracji program jest gotowy do rozpoczęcia transmisji oraz nagrywania lokalnego. Aby rozpocząć te akcje należy nacisnąć na przyciski „Record” i „Stream”. Poprawnie uruchomienie będzie wskazywało podświetlenie obu przycisków na kolor czerwony.


Zmiana podświetlenia na kolor pomarańczowy oznacza przeciążenie urządzenia lub słabe połączenie sieciowe/internetowe.

Dodawanie prezentacji przygotowanych w programie MS Excel do transmisji.

Aby uzyskać możliwość dodania prezentacji pochodzącej z programu Excel należy mieć zainstalowany pakiet MS Office na urządzeniu, na którym znajduje się vMix.

Na początku naciskamy na „Add Input” i wybieramy zakładkę „Power Point”

W tym miejscu naciskamy na przycisk „Browse” i wybieramy z urządzenia prezentację, którą chcemy dodać do transmisji, a wybór potwierdzamy przyciskiem „OK”

Następnie naciskamy na źródło prezentacji (zaznaczone na czerwono), po naciśnięciu pojawi się w lewym oknie podglądu i oznacza to, że prezentacja jest gotowa do wyświetlenia w czasie trwania transmisji. Aby wyświetlić ją na transmisji należy przełączyć widok przy wykorzystaniu jednego z dostępnych przejść znajdujących się pomiędzy oknami podglądu (zaznaczone na żółto).

Po uruchomieniu prezentacji na transmisji, możemy przełączać slajdy przy pomoc paska nawigacji umieszczonego pod prezentacją. W celu powrotu do transmisji z kamery należy w analogiczny sposób zamienić źródła wybierając jedno z przejść.

1 komentarz do “Konfiguracja aplikacji do transmisji vMix na potrzeby transmisji posiedzeń

  1. Pingback: Konfiguracja kamer Dahua na potrzeby transmisji posiedzeń – MWC – Pomoc

Możliwość komentowania została wyłączona.